Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unamiableness /'ʌneimjə'biliti/  

  • Danh từ
    tính khó thương, tính khó ưa; tính không có thiện cảm, tính không gây được thiện cảm