Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

twopenny /'tʌpəni/  /'tu:pəni/

 • Tính từ
  (cách viết khác tuppenny)
  [đáng] giá hai xu
  a twopenny stamp
  con tem [đáng giá] hai xu
  ít giá trị; vô giá trị

  * Các từ tương tự:
  twopenny-halfpenny