Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    plural -ings
    [count] Brit :2turn 5a

    * Các từ tương tự:
    turning point