Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

turning-circle /'tɜ:niŋ,sɜ:kl/  

  • Danh từ
    vòng quành bé nhất (trong đó một chiếc xe có thể quành được)