Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (Mỹ cách viết khác tranquilize)
    làm cho (người, con thú…) ngủ say bằng cách dùng thuốc an thần

    * Các từ tương tự:
    tranquillizer