Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có lối đi qua (rừng…)