Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untrodden /' n'tr dn/  

  • Tính từ
    chưa ai đặt chân tới; hoang