Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường dùng trong câu hỏi hay câu phủ định)
  một chút, tí chút
  không có một chút sự thật nào trong các luận điệu đó

  * Các từ tương tự:
  tittle-tattle, tittle-tattler, tittlebat