Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thirteen /ˌɵɚˈtiːn/  

  • noun
    plural -teens
    [count] :the number