Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thirteenth /,θɜ:'tinθ/  

  • Đại từ, Định từ
    thứ mười ba
    Danh từ
    một phần mười ba