Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    plural tarns
    [count] :a small lake among mountains

    * Các từ tương tự:
    tarnish