Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tarnishable /'tɑ:niʃəbl/  

  • Tính từ
    có thể mờ, có thể xỉn đi