Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

syllogistic /,silə'dʒistik/  

  • Tính từ
    [thuộc] tam đoạn luận;[dưới dạng] tam đoạn luận

    * Các từ tương tự:
    syllogistical