Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

syllogistical /silə'dʤistik/  

  • Tính từ
    (thuộc) luận ba đoạn