Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có thể chịu được (thường dùng trong câu phủ định)
    such rudeness is scarcely supportable
    sự thô lô như thế ít có ai chịu được