Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sufferable /'sʌfərəbl/  

  • Tính từ
    có thể chịu đựng được