Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stabilization /steibəlai'zei∫n/  

  • (cũng stabilisation)
    sự [làm] ổn định

    * Các từ tương tự:
    Stabilization function, Stabilization policy