Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Stabilization policy   

  • (kinh tế) Chính sách ổn định hoá