Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có gai, nhiều gai ((như) spinous)

    * Các từ tương tự:
    spinosely