Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    có gai; đầy gai
    nhọn như gai
    đầy khó khăn; gai góc