Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiền đồng, tiền kim loại (trái với tiền giấy)
  payment in specie
  sự thanh toán bằng tiền đồng

  * Các từ tương tự:
  Specie flow mechanism, Specie points, species