Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cũ, nghĩa xấu)
  người nhếch nhác
  người cẩu thả

  * Các từ tương tự:
  slovene, slovenian, slovenliness, slovenly