Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

simultaneity /,simltə'ni:əti/  /,saimltə'ni:əti/

  • Danh từ
    như simultaneousness