Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

simultaneousness /,siml'teiniəsnis/  

  • Danh từ
    sự đồng thời, sự cùng lúc