Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bà thầy bói; bà đồng

    * Các từ tương tự:
    sibylline