Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sibylline /si'bəlain/  /si'bəli:n/

  • Tính từ
    tiên tri thần bí
    a sibylline utterance
    lời tiên tri thần bí