Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    /ˈʃoʊmən/ , pl -men /-mən/
    [count] :a person who is good at entertaining people

    * Các từ tương tự:
    showmanship