Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

showmanship /'∫əʊmən∫ip/  

  • Danh từ
    tài quảng cáo, tài thu hút quần chúng