Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vật chun trang sức (trên áo)

    * Các từ tương tự:
    ruched