Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có chun
    a dress with ruched sleeves
    chiếc áo với ống tay có chun