Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự vui đùa, sự vui đùa ầm ĩ, sự nô giỡn
  Nội động từ
  vui đùa, vui đùa ầm ĩ, nô giỡn

  * Các từ tương tự:
  rollicking