Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • verb
    ricks; ricked; ricking
    [+ obj] Brit :to injure (a body part) by twisting it

    * Các từ tương tự:
    rickets, rickety, rickshaw