Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resourceless /ri'sɔ:slis/  

  • Tính từ
    vô kế, vô phương, không trông mong vào đâu được
    không có tài xoay xở, không tháo vát

    * Các từ tương tự:
    resourcelessness