Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đền đáp, sự đền công
    make full requital to somebody for his help
    đền đáp đầy đủ sự giúp đỡ của ai
    sự trả thù