Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quittance /'kwitəns/  

 • Danh từ
  giấy chứng thu, biên lai
  sự đền bù, sự báo đền; sự báo thù, sự trả thù
  (từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca) sự giải thoát cho, sự miễn xá cho
  omittance is not quittance
  quên chưa đòi chưa phải là thoát (nợ)