Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    soạn, viết, biên tập (bài báo, bài văn)

    * Các từ tương tự:
    redaction, redactor