Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

redaction /ri'dækʃn/  

  • Danh từ
    sự soạn, sự viết (bài báo, bài văn)
    bài viết