Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    plural -ways
    [count] chiefly Brit :1railroad

    * Các từ tương tự:
    railwayman