Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

railwayman /'reilweimən/  

  • Danh từ
    (số nhiều railwaymen)
    nhân viên đường sắt