Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rabbinical /rə'binikl/  

  • Tính từ
    [thuộc] giáo trưởng
    [thuộc] giáo lý Do Thái;[thuộc] luật Do Thái

    * Các từ tương tự:
    rabbinicall