Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

propitiatory /prə'pi∫iətri/  /prə'pi∫iətɔ:tri/

 • Tính từ
  để xoa dịu, để làm nguôi; để làm lành
  a propitiatory gift
  món quà làm lành
  a propitiatory smile
  nụ cười làm lành