Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expiatory /'ekspiətəri/  

  • Tính từ
    để chuộc, để đền (tội)