Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sinh vật học) sự nảy nở
    sự tăng nhanh