Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prepositional /prepə'zi∫ənl/  

  • Tính từ
    [thuộc] giới từ, có giới từ

    * Các từ tương tự:
    prepositional phrase, prepositionally