Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prepositional phrase /prepə'zi∫ənl'freiz/  

  • Danh từ
    (ngôn ngữ học)
    ngữ giới từ