Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (Mỹ practiced)
    thành thạo (do tập luyện nhiều) có kinh nghiệm
    he performed the job with practised skil
    nó làm việc một cách khéo léo thành thạo