Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (Mỹ practice)
  luyện tập, tập
  cô ta đang tập [một bài mới trên] đàn dương cầm
  practise throwing the ball into the net
  tập cho bóng vào lưới
  practise patience
  tập kiên nhẫn
  hành nghề (bác sĩ, luật sư)
  practise medicine
  hành nghề y
  thực hành (đạo…)
  he was a Catholic but didn't practise his religion
  anh ta là một tín đồ Công giáo nhưng không thực hành đạo của mình
  practise what one preaches
  thường làm điều mình vẫn khuyên nhủ người khác

  * Các từ tương tự:
  practised, practiser