Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pianoforte /piˈænəˌfoɚt/  /Brit piˌænəʊˈfːti/

  • noun
    plural -fortes
    [count] old-fashioned :1piano