Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

photographic /ˌfoʊtəˈgræfɪk/  

 • adjective
  relating to or used to make photographs
  photographic film/paper
  the photographic process
  photographic images of the galaxy

  * Các từ tương tự:
  photographic memory