Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

philander /fi'lændə[r]/  

 • Động từ
  (thường xấu) (+ with)
  tán tỉnh (gái)
  nó bỏ thì giờ ra đi tán tỉnh các cô gái trong làng

  * Các từ tương tự:
  philanderer